PERSruimte>

Vertrouwelijkheid

Wettelijke bepalingen

Uitgever van de website:
DOYEN AUTO BELGIUM NV.
Amadeus Square
Mozartlaan 8
B-1620 Drogenbos
BTW BE 0895.469.554

Tel.: 02/526.22.11
Fax: 02/526.22.00
E-mail: info@doyen-auto.com

Directeur van de publicatie van de website 1,2,3 AutoService
Wettelijke vertegenwoordiger: Auguste AMIEUX

Ontwerp en realisatie van de website: Coyote Clan Créatif
Grafisch ontwerp: Coyote Clan Créatif
Programmering en ontwikkeling: Snowcap / MV Studio

Privacybeleid

1 – Voorwoord

De NV DOYEN AUTO BELGIUM met maatschappelijke zetel te 1620 Drogenbos, Mozartlaan 8, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0895.469.554, verwerkt Persoonsgegevens (zoals hierna gedefinieerd) in het kader van haar activiteit. Dit omvat de Persoonsgegevens die verzameld worden door en via de websites van de verschillende merken en vennootschappen van de groep.
Het onderhavige “Privacybeleid ” heeft tot doel alle betrokken natuurlijke personen (aangeduid met “U”/”uw”) te informeren over de manier waarop DOYEN AUTO BELGIUM Persoonsgegevens verzamelt en gebruikt en over de middelen waarover U beschikt om dit gebruik te controleren. Dit beleid beschrijft ook de verbintenissen die DOYEN AUTO BELGIUM aangaat wat betreft de naleving van de beginselen van de Europese verordening 2016/679, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit beleid is niet van toepassing op de websites van derden die eventueel worden vermeld op de website www.123autoservice.be.

2 – Toepassingsgebied

Dit Beleid bepaalt de beginselen en richtlijnen voor de bescherming van uw Persoonsgegevens, dit omvat de Persoonsgegevens die verzameld worden op de website www.123autoservice.be.
DOYEN AUTO BELGIUM verzamelt de Persoonsgegevens on line (inclusief via e-mail), op papier of mondeling. Het onderhavige Beleid is van toepassing ongeacht de wijze van verzameling of verwerking. Het begrip persoonsgegevens (de “Persoonsgegevens”) verwijst naar alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is “identificeerbaar” als hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor die persoon.
De Persoonsgegevens die U ons meedeelt zijn onderworpen aan de bepalingen van dit Beleid en aan de toepasselijke gebruiksvoorwaarden.

3 – Verzamelde gegevens

3.1 Algemene bepalingen

Om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de websites en activiteiten, moet U aan DOYEN AUTO BELGIUM een aantal Persoonsgegevens meedelen. De verzamelde Persoonsgegevens omvatten bijvoorbeeld maar zijn niet beperkt tot:

  • Naam en voornaam;
  • Postadres;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer(s);
  • Alle andere persoonlijke gegevens die relevant kunnen zijn voor de hierna bepaalde doeleinden.

De verzamelde Persoonsgegevens blijven evenwel beperkt tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden bepaald in artikel 4 hierna.
Het staat U vrij om ons alle of een deel van uw Persoonsgegevens al dan niet te verstrekken. Er wordt geen enkel persoonsgegeven verzameld zonder dat U vrijwillig heeft beslist om het te geven. Kiest U er echter voor om uw gegevens niet te verstrekken, dan kan die beslissing de realisatie van de doeleinden beschreven in artikel 4 hierna verhinderen en is het mogelijk dat bepaalde diensten en functies van de websites niet functioneren.

3.2 Gegevens van kinderen

DOYEN AUTO BELGIUM (en de ondernemingen van de Groep AUTODIS en de Groep DOYEN AUTO in het algemeen) richt zich niet tot een publiek van kinderen onder 15 jaar en verzamelt dus geen hen betreffende gegevens. Mocht dit wel gebeuren, dan verbindt DOYEN AUTO BELGIUM (en de ondernemingen van de Groep AUTODIS en van de Groep DOYEN AUTO) zich om de toestemming van de ouders te verkrijgen voor de verwerking van die gegevens en deze te behandelen en te beschermen als gevoelige gegevens.

4 – Wijze en doel van de gegevensverzameling

Zoals hierboven gezegd, verstrekt U uw Persoonsgegevens op vrijwillige basis. Dit Privacybeleid is van toepassing ongeacht de manier waarop de gegevens worden verzameld (on line, op papier of mondeling). Bij verzameling on line, zal dit Privacybeleid opgenomen zijn in de betrokken websites terwijl U bij verzameling op papier of mondeling, op het bestaan van dit Privacybeleid zult worden gewezen.
De Persoonsgegevens worden doorgaans verzameld ten behoeve van bepaalde functionaliteiten van de website www.123autoservice.be en ten behoeve van de activiteit van DOYEN AUTO BELGIUM (en de ondernemingen van de Groep AUTODIS en de Groep DOYEN AUTO in het algemeen).
DOYEN AUTO BELGIUM verzamelt en gebruikt uw Persoonsgegevens ten behoeve van haar activiteit en meer bepaald voor:

  • Het beheer van klanten- en leveranciersrelaties;
  • Het voeren van marketing- en communicatieacties;
  • De ontwikkeling van haar netwerk van onafhankelijke garages 123/AutoService;
  • Het veiligheidsbeheer van goederen en personen;
  • Het beheer van de communicatiemiddelen (vaste en mobiele telefonie, e-mail) en van de informatiesystemen.

5 – Cookies

Bij uw bezoek aan een van deze Websites, kunnen cookies op uw toestel (computer, tablet, ...) worden geplaatst. Een Cookie is een klein tekstbestandje dat bij het bezoek aan een site of het bekijken van een advertentie op uw toestel wordt geplaatst. Cookies kunnen het toestel dat U gebruikt niet beschadigen. Een Cookie heeft tot doel om gegevens op te slaan over uw surfgedrag op de Website (bekeken pagina’s, datum en tijdstip van het bezoek, enz.). Deze informatie kan bij volgende bezoeken door de uitgever van de Cookie gelezen worden. In geen geval bevatten deze cookies nominatieve gegevens. De Cookies zijn in geen geval bestemd om op bedrieglijke wijze persoonlijke gegevens te verzamelen.
Wij gebruiken verschillende soorten Cookies, die bestemd zijn voor verschillende doeleinden. U kunt op ieder ogenblik kiezen om de registratie van de Cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen.
DOYEN AUTO BELGIUM herinnert U eraan dat als U de Cookies uitschakelt, dit negatieve gevolgen kan hebben voor uw bezoek aan haar Websites en raadt U bijgevolg aan om bij het instellen van uw browser rekening te houden met het doel van de Cookies.

6 – Voorwaarden van verwerking en opslag van de persoonsgegevens

De “verwerking” van de Persoonsgegevens omvat met name het gebruik, de bewaring, de registratie, de doorgifte, de aanpassing, de analyse, de wijziging, de aangifte, de verdeling en de vernietiging van de Persoonsgegevens volgens noodzaak en rekening houdend met de omstandigheden of wettelijke vereisten.
Alle verzamelde Persoonsgegevens worden bewaard gedurende een beperkte tijd die afhangt van het doel van de verwerking en niet langer dan voorzien door de toepasselijke wetgeving.

7 – Links naar sites die niet door DOYEN AUTO BELGIUM worden beheerd

Op de website www.123autoservice.be kunnen U hyperlinks worden voorgesteld die U leiden naar websites van derden. De link vanaf de Website naar die andere sites wordt geacht u bijkomende gekwalificeerde informatie te kunnen geven. In geen geval kan DOYEN AUTO BELGIUM verantwoordelijk worden geacht voor de inhoud van die sites die niet door haar zijn uitgegeven. De Gebruiker erkent dat deze sites en diensten van derden of partners volledig losstaan van DOYEN AUTO BELGIUM. De voorgestelde doorverwijzing naar een website van een derde is geen aanbeveling en DOYEN AUTO BELGIUM is in geen geval verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van de betrokken websites.

8 – Doorgifte van gegevens

Bij toegang tot de websites vanaf een niet-lidstaat van de Europese Unie waar de wetgeving betreffende de verzameling, het gebruik en de doorgifte van gegevens verschilt van die van de Europese Unie, aanvaardt U om uw Persoonsgegevens door te geven naar de Europese Unie in het kader van uw navigatie op de websites.
Indien DOYEN AUTO BELGIUM er kennis van zou krijgen dat een derde de Persoonsgegevens gebruikt of verspreidt in strijd met dit Privacybeleid of met de toepasselijke wetgeving, dan zal DOYEN AUTO BELGIUM alle redelijke maatregelen nemen om dat gebruik of die verspreiding te verhinderen of te stoppen.
DOYEN AUTO BELGIUM kan er ook toe gebracht worden uw Persoonsgegevens door te geven aan derden in geval ze meent dat een dergelijke overdracht nodig is om technische redenen (bijvoorbeeld voor het hosten van de websites), in het kader van het gerechtvaardigd belang van DOYEN AUTO BELGIUM of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Deze overdrachten kunnen gebeuren via Internet, per post, fax of iedere andere methode die DOYEN AUTO BELGIUM geschikt acht en die voldoet aan de toepasselijke wetgeving.

9 – Recht van inzage, rectificatie, overdraagbaarheid en wissing

DOYEN AUTO BELGIUM heeft aangepaste beschermingsmiddelen van de Persoonsgegevens opgezet om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met de bovengenoemde doeleinden en om hun juistheid en bijwerking te garanderen.
U hebt het recht om de mededeling te verkrijgen van uw Persoonsgegevens die door DOYEN AUTO BELGIUM worden bewaard. Bovendien hebt U het recht om de rechtzetting, de overdracht of de wissing van uw Persoonsgegevens te vragen. Verder hebt U het recht om te vragen dat de verwerking van uw Persoonsgegevens wordt beperkt.
U kunt uw rechten van inzage, rectificatie, overdraagbaarheid of wissing uitoefenen door een bericht te sturen per post, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart, naar de Correspondent voor Gegevensbescherming van DOYEN AUTO BELGIUM op het volgende adres:
Correspondent voor gegevensbescherming
Mozartlaan 8
1620 Drogenbos
rgpd@doyen-auto.com

10 – Beveiliging en ontvangers van de gegevens

DOYEN AUTO BELGIUM ziet toe op de bescherming en beveiliging van de Persoonsgegevens die U hebt willen meedelen, teneinde hun vertrouwelijkheid te garanderen en te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd, vernietigd of verspreid aan onbevoegde derden.
DOYEN AUTO BELGIUM verbindt zich tot naleving van de beginselen van Privacy by design en Privacy by default (gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen) en heeft hiervoor fysieke en organisatorische beschermingsmaatregelen opgezet om ieder verlies, verkeerd gebruik, ongeoorloofde toegang of verspreiding, wijziging of eventuele vernietiging van die Persoonsgegevens te voorkomen. Niettemin kan DOYEN AUTO BELGIUM, ondanks haar inspanningen om uw Persoonsgegevens te beschermen, niet de onfeilbaarheid van die veiligheidsmaatregelen garanderen gezien de onvermijdelijke risico's die zich kunnen voordoen bij de verwerking van Persoonsgegevens.
Aangezien alle Persoonsgegevens vertrouwelijk zijn, is de toegang tot die gegevens beperkt tot de medewerkers en dienstverleners van DOYEN AUTO BELGIUM die ze nodig hebben in het kader van de uitvoering van hun opdracht.

11 – Geschillenregeling

Hoewel DOYEN AUTO BELGIUM redelijke maatregelen heeft genomen om de Persoonsgegevens te beschermen, is geen enkele doorgifte- of opslagtechnologie onfeilbaar.
DOYEN AUTO BELGIUM vindt het echter belangrijk om de bescherming van de Persoonsgegevens te waarborgen. Indien U redenen hebt om aan te nemen dat de veiligheid van uw Persoonsgegevens wordt bedreigd of dat ze onrechtmatig werden gebruikt, gelieve dan contact op te nemen met de Correspondent voor gegevensbescherming van DOYEN AUTO BELGIUM op het hierboven vermelde adres (zie paragraaf 9)
DOYEN AUTO BELGIUM zal de bezwaren inzake gebruik en verspreiding van Persoonsgegevens onderzoeken en ze proberen op te lossen volgens de beginselen van dit Privacybeleid.
Indien U, ondanks de inspanningen van DOYEN AUTO BELGIUM om de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te garanderen, acht dat uw rechten niet worden gerespecteerd, dan kunt U bezwaar indienen bij de Belgische toezichthoudende overheid, namelijk de Gegevensbeschermingsautoriteit (via e-mail: contact@apd-gba.be of per brief naar GBA - Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

12 – Contact

Voor alle vragen betreffende dit Privacybeleid, kunt U terecht op het volgende adres:
Correspondent voor gegevensbescherming
Mozartlaan 8
1620 Drogenbos
Of rgpd@doyen-auto.com

13 – Datum van inwerkingtreding en herziening van het Privacybeleid

Dit Privacybeleid kan worden bijgewerkt volgens de behoeften van DOYEN AUTO BELGIUM en de omstandigheden of wanneer de wet het vereist.
Dit Privacybeleid treedt in werking op 1 oktober 2018.